آقای صفوی

من شامپو های ضدشوره مارگریت رو توصیه میکنم برای اشخاصی که مثل من موهای سرشون شوره دارند